Hem | Skriv ut eller Spara som PDF | Spara som Word-Fil | Spara som HTML

Georgios Smedja i Fysik och Matematik

Om projektet och mig

Projektets syfte

2020-05-31


De senaste årens teknikskifte har varit tuffa för alla i hela världen som skapar simuleringar. De flesta simuleringarna använde sig av Java och Flash Player. Först togs stödet för Java bort i webbläsarna och från januari 2021 togs även stödet för Flash Player bort. Tusentals simuleringar gick plötsligt inte att köra från januari 2021 om de behövde Flash Player. En simulering måste numera vara skriven i HTML5 för att kunna fungera problemfritt med moderna webbläsare.

Simuleringar har en potential att stärka och fördjupa förståelsen av dynamiska och komplexa begrepp och processer i fysik och matematik.

Syftet med Georgios Smedja i Fysik och Matematik är:

  1. Att med hjälp av Geo­Ge­bra ska­pa HTML5 si­mu­le­ring­ar i fysik och matematik för alla kurser i gymnasiet som ger ele­ver­na möj­lig­het att un­der­sö­ka, ut­re­da, ex­pe­ri­men­te­ra och för­dju­pa för­stå­el­sen av ett visst om­rå­de.
  2. Flera simuleringar kommer att ha upp­gif­ter in­te­gre­ra­de inne i si­mu­le­ring­en. Några av dem kommer också att ge stegvis hjälp när hen har svårt med en uppgift. Det­ta ger möj­lig­het till re­flek­tion över den egna pro­ces­sen vid pro­blem­lös­ning.
  3. Att sam­la and­ra si­mu­le­ring­ar från nä­tet som är re­le­van­ta för de oli­ka kursmo­men­ten i fy­sik och ma­te­ma­tik.
  4. Att sam­la alla des­sa si­mu­le­ring­ar un­der ett kraf­tigt webb­pro­gram så att si­dan blir lätt­sökt.
  5. Att gradvis skriva sammanfattningar för de olika kurserna (just nu har detta gjorts bara för Ma3c).
  6. Att sam­la an­nat in­tres­sant undervisningsma­te­ri­al som: gamla nationella prov, stöd för Gymnasiearbetet, en­cyk­lo­pe­di­er, kur­ser på nä­tet, mm.
  7. Att in­te­gre­ra kun­skap. Som in­di­vi­der och sam­hälls­med­bor­ga­re – och allt mera världs­med­bor­ga­re – be­hö­ver vi ut­veck­la för­må­gan att för­stå vår och and­ras plats i den­na kom­plexa glo­ba­li­se­ra­de värld. Frag­men­te­rad kun­skap, ex­em­pel­vis bara na­tur­ve­ten­skap el­ler bara hu­ma­nio­ra, ska­par bar­riä­rer och kon­flik­ter. Un­der Fi­lo­so­fi och idéhisto­ria samt Na­tur Sam­häl­le & Män­ni­skan dis­ku­te­ras lik­he­ter och skill­na­der mel­lan na­tur­ve­ten­skap, sam­hälls­ve­ten­skap och hu­ma­nio­ra. Där be­rörs ex­em­pel­vis frå­gor om bild­ning, el­ler kli­mat­frå­gan ur ett sam­hälls­ve­ten­skap­ligt per­spek­tiv, el­ler vad det är att vara män­ni­ska, el­ler en re­flek­te­ran­de med­bor­ga­re. I PDF-Archives finns samlade filosofiska texter från antiken till modern tid.

Utskriven 2023-09-29
Från sidan Georgios Smedja i Fysik och Matematik
www.georgiostheodoridis.se/sv/sx_PrintPage.php?aboutid=1