Fy2: Att bestämma den jordmagnetiska flödestätheten Bj

2022-02-28


3D-Simulering

Den jordmagnetiska flödestätheten Bj kan bestämmas genom lämpliga mätningar. 

Det finns ingen enkel modell för hur Bj beror på inklinations vinkeln i. För detaljer se The Earth’s Magnetic Field: An Overview

Ska­pad med Geo­Ge­bra av Ge­or­gi­os The­odo­ri­dis


Utskriven: 2023-01-29
Från sidan: Georgios Smedja i Fysik och Matematik
http://www.georgiostheodoridis.se/sv/sx_PrintPage.php?tid=679&export=word